سامانه کنترل دسترسی (Access Control Solution)

سامانه کنترل دسترسی با دامنه کاربردهای زیر: نظارت بر تردد افراد ( Human Access Supervision) نظارت بر تردد وسیله نقلیه (Vehicle access Supervision ) جایگاه سوختگیری ایمن (Safe refuelling Station) اساسی ترین بعد زندگی انسان ها، اجتماع می باشد. با اجتماع انسان ها در کنار یکدیگر، خانواده، محله، شهر، استان [...]