مهندسی کیفیت

مهندسی کیفیت

   رویکردی مشتری مدار به طرح ریزی و بهبود کیفیت محصول، این شرکت را بر آن داشت تا با استفاده از ابزار QFD جهت رسیدن به اهداف خود توسعه و بهبود مستمر را سرلوحه برنامه های خود قرار دهد. بررسی دقیق و موشکافانه نیازهای مشتریان از جهات و دیدگاه های مختلف و لحاظ کردن آن در مشخصه های طراحی محصول یا به عبارت ساده تر تبدیل خواسته های ذهنی مشتریان به زبان فنی و مهندسی شرکت از طریق تمرکز بر روی درک صحیح و شفاف خواسته های مشتریان و گسترش این خواسته ها به تمامی مراحل تکوین محصول یا خدمات فنی و مهندسی از برنامه های راهبردی شرکت در دستیابی به اهداف است.

سرفصل برنامه ها به شرح ذیل است:

  • پاسخ به نیازهای مشتری
  • پاسخ سریع به تغییرات (بازارها، فناوری، اقتصاد)
  • تولید و طراحی چابک
  • بها دادن به آموزش
  • متناسب نمودن هرینه ها با نیارها و اهداف
  • توجه به مسئولیت های زیست محیطی
  • توجه به تفکر سیستمی
  • بهبود مستمر

” تامین رضایت مشتری در کیفیت بهتر کالا و هزینه کمتر آن “