مهندسی تامین ماشین آلات و قطعات الکترونیکی

کارشناسی خرید ماشین آلات وقطعات تولیدی الکترونیکی

  • ارایه مشاوره در زمینه خرید ماشین آلات و قطعات تولیدی الکترونیکی
  • ارایه خدمات خرید و تهیه ماشین آلات و قطعات تولیدی الکترونیکی
  • نصب و راه اندازی ماشین آلات تولیدی الکترونیکی
  • ارایه خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات تولیدی الکترونیکی